Què és la navegació per categories?

Què és la navegació per categories?

Cada document que conté el portal de la transparència està identificat per una o vàries categories. Les categories són identificadors relacionats amb el tipus d'informació i naturalesa del document en qüestió. La cerca o navegació per categories permet filtrar els continguts amb l'acció de marcar aquelles que poden identificar-lo més fàcilment.


Com funciona el cercador del Portal de la Transparència?

Com funciona el cercador del Portal de la Transparència?

El cercador és una potent eina que el portal li ofereix per tal de fer possible la cerca de documentació publicada fent servir qualsevol paraula o terme que puga estar relacionada amb el document que vulga trobar. Els documents del portal, abans de ser publicats, poden haver estat editats mitjançant l'anomenat "OCR" o reconeixement de caràcters, la qual cosa facilita la cerca pel seu interior, a més a més inclouen títol i categories que fan possible una cerca més intuïtiva i senzilla. Un filtre permet acotar els paràmetres per a una cerca més efectiva.


Què regulen les lleis de la transparència?

Què regulen les lleis de la transparència?

Les Lleis de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estatal i autonòmica preveuen quina informació han de publicar les Administracions Públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les Administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics.


Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de La seua Majestat el Rei) i els seus equivalents en l'àmbit autonòmic, així com Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per Administracions Públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d'informació que presenten els ciutadans.

Hauran de també publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques.

En el cas del present Portal de la Transparència, es publica la informació de la seua Administració Local.


Què és la participació ciutadana?

Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana és el mecanisme per incorporar de manera transparent i ordenada les persones i la societat civil en la presa de decisions públiques, establint les condicions per assolir una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i l’administració.

La participació ciutadana permet comptar amb l'opinió de la societat, per tal d'abordar la necessària deliberació al voltant de les polítiques i serveis públics, perquè la presa de decisions que afecten la gestió pública, es veja enriquida per la visió dels ciutadans i ciutadanes que bé col·lectivament, o bé individualment, esdevé clau per aconseguir una millor gestió dels recursos públics.

Aconseguir relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania i implicar la societat civil en els objectius col·lectius, són els principals reptes de les polítiques de participació. Per això, les persones que ho vulguen, en nom propi o en representació de qualsevol col·lectiu, poden col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del Govern Municipal.


Qui pot demanar informació pública i com?

Qui pot demanar informació pública i com?

Tots els ciutadans poden fer-ho dirigint una sol·licitud a l'ajuntament sense necessitat de motivar-la.

La sol·licitud podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials i per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació que sol·licita i d'una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions.


Què és el portal de la transparència?

Què és el portal de la transparència?

El Portal de la Transparència municipal és la materialització de la voluntat política del govern local per tal d’apropar a veïns i veïnes tota la informació rellevant relacionada amb la gestió dels recursos públics.

És la resposta als requeriments legals fixats tant en la vigent llei estatal “Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern” com l’autonòmica “Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana”.


Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania?

Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania?

No es proporcionarà informació que supose un perjudici per a la seguretat nacional, la defensa, les relacions exteriors, la seguretat pública, la prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris i la igualtat de les parts en els processos judicials i en la tutela judicial efectiva.

Tampoc la que perjudique les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; els interessos econòmics i comercials; la política econòmica i monetària; el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió i la protecció del medi ambient.

Si la informació sol·licitada continguera dades personals, només es facilitarà si compta amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat, llevat que aquest haguera fet públics aqueixes dades amb anterioritat.