PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple, format per l'Alcalde i els Regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.

Constituït l'Ajuntament es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROF.

La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROF.

Els membres de les Corporacions Locals, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s'estableixen en les lleis vigents i en el ROF.

S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.

Carpetes
Carpeta Nombre de carpetes Nombre d'entrades  
CarpetaVídeos de plenaris 0 41
Adreces d'interès
No hi ha marcadors en aquesta carpeta.
Nom URL Visites Data de modificació Acció
No hi ha marcadors en aquesta carpeta.
No hi ha marcadors en aquesta carpeta.
Inici Inici

Inici