Ordenances fiscals Ordenances fiscals

Títol
Ordenança fiscal vehicles tracció mecànica.pdf
Taxa per prestacio de serveis Escoleta Infantil Municipal (31-12-2002).pdf
Taxa per prestacio de serveis Escoleta Infantil (SUBSANACIO ERRADA).pdf
Taxa per prestacio de serveis Escoleta Infantil (MODIFICACIO 2008).pdf
Taxa per prestacio de serveis Escoleta Infantil (MODIFICACIO 2006).pdf
Taxa per concurrencia a proves selectives (MODIFICACIO).pdf
Taxa per concurrencia a proves selectives (MODIFICACIO 2007).pdf
Taxa per concurrencia a proves selectives (31-12-2002).pdf
Taxa obres per atorgament llicencies municipals ocupacio.pdf
Taxa expedicio documents adminitratius (MODIFICACIO).pdf
Taxa expedicio documents administratius (02-12-2003).pdf
Ordenança tancament de solars BOP 12012016
Ordenança Preu public pel suministre aigua (6-12-1989).pdf
Ordenança plusvalua BOP 286_2-12-2003.pdf
Ordenança Fiscal taxa serveis aigua potable (MODIFICACIO).pdf
Ordenança Fiscal taxa atorgament llicencies municipals ocupacio (MODIFICACIO).pdf
Ordenança Fiscal taxa atorgament llicencies municipals ocupacio (20-12-2006).pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa de cementeri municipal (6-12-1989).pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa de cementeri i altres serveis (MODIFICACIO).pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa de cementeri i altres serveis (6-12-1989).pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines - Preu public.pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines (MODIFICACIO).pdf
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'activitats (26-01-2017).pdf
Ordenança Fiscal impost sobre Construccions,Instal·lacions i Obres_02-12-2003.pdf
Ordenança Fiscal impost sobre Construccions,Instal·lacions i obres - Mod art3.pdf
Ordenança Fiscal IBI (MODIFICACIO 31-12-1996).pdf
Ordenança Fiscal IBI (MODIFICACIO 25-11-2009).pdf
Ordenança Fiscal IBI (6-12-1989).pdf
Ordenança Fiscal reguladora taxa banys, dutxes i piscines (31-12-1998).pdf